Κατευθυντήριες γραμμές βιωσιμότητας της HiPP

Tο σημείο αναφοράς στις καθημερινές μας εργασίες

Έχουμε επιτύχει σημαντικούς στόχους, όπως μεταξύ άλλων: βιολογική παραγωγή, ουδέτερη παραγωγή ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, υποδειγματικός υπολογισμός του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα των προϊόντων μας, ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης, μείωση της χρήσης ενέργειας και πόρων όπως ηλεκτρισμού, νερού, αποβλήτων, θέρμανσης, λήψη μέτρων για προώθηση της βιοποικιλότητας και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το 2009 διαμορφώσαμε ένα συστηματικό πρόγραμμα διαχείρισης της βιωσιμότητας. Οι περιβαλλοντικές κατευθυντήριες γραμμές που εκπονήσαμε το 1995, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος εκ μέρους της εταιρείας, έχουν έκτοτε συμπληρωθεί με κατευθυντήριες γραμμές βιωσιμότητας.

1 Η HiPP μειώνει στο ελάχιστο την οικολογική επιβάρυνση αξιοποιώντας φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία.    
2 Παρακολουθούμε, τεκμηριώνουμε και αξιολογούμε σε συνεχή βάση τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εταιρείας. Εφαρμόζουμε βελτιώσεις στα πλαίσια οικονομικά αποδεκτών παραμέτρων.    
3 Στόχος μας η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από νέες εργασίες, προϊόντα και τεχνικές, μέσα από την εκ των προτέρων αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.    
4 Στόχος μας η εξοικονόμηση πόρων. Ως εκ τούτου, ευνοούμε τη χρήση ανανεώσιμων πόρων αντί πεπερασμένων.    
5 Ως ο μεγαλύτερος επεξεργαστής βιολογικών πρώτων υλών παγκοσμίως, δεσμευόμαστε να αυξάνουμε τις ποσότητες πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε.    
6 Σε ό,τι αφορά τις συσκευασίες μας, διατηρούμε στο ελάχιστο την ποσότητα υλικών που χρησιμοποιούμε, μεγιστοποιούμε το ποσοστό χρήσης δευτερογενών και ανακυκλώσιμων υλικών, κι ενθαρρύνουμε εναλλακτικές επιλογές όπως είναι τα συστήματα εναπόθεσης και επιστροφών.    
7 Οι δράσεις για προστασία του περιβάλλοντος σ’ ένα εταιρικό πλαίσιο έχουν αποτέλεσμα μόνο αν συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια και οι εργαζόμενοι. Γι’ αυτό κι εμείς ενθαρρύνουμε την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού μας μέσα από της παροχή πληροφόρησης, εκπαίδευσης και τακτικών υπενθυμίσεων.    
8 Παρέχουμε στους καταναλωτές μας συνεχή πληροφόρηση για το πώς τα προϊόντα HiPP μπορούν να χρησιμοποιηθούν με φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους.    
9 Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις απόψεις των καταναλωτών. Παρέχουμε τακτική πληροφόρηση για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος που υλοποιούμε και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να απαντούμε σε ερωτήσεις και σχόλια των καταναλωτών, όπου είναι εφικτό.    
10 Διατηρούμε συνεχή επαφή με τις αρχές, με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αντικτύπου.    
11 Χάρη στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης προβλημάτων που εφαρμόζουμε, ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο ατυχημάτων και οποιωνδήποτε επιβλαβών επιπτώσεων στους ανθρώπους ή στο περιβάλλον.    
12 Υιοθετούμε συστήματα ελέγχου ώστε να διασφαλίσουμε την επίτευξη των περιβαλλοντικών μας στόχων, παρακολουθούμε σε συνεχή βάση τις εξελίξεις και, όπου απαιτείται, διαφοροποιούμε τους στόχους μας.    
13 Για τη HiPP, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αυτονόητος, όπως και η απαγόρευση κάθε μορφής παιδικής και αναγκαστικής εργασίας, διακρίσεων, σωματικής τιμωρίας, εξαναγκασμού και διαφθοράς.    
14 Στη HiPP, η εκπαίδευση και η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις επιτρέπονται ρητά. Η καταβολή μισθών, υπερωριών και κοινωνικών ωφελημάτων συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις ή τα ελάχιστα πρότυπα συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο τη διασφάλιση των βασικών αναγκών των εργαζομένων μας και την πρόσβασή τους σε ελεύθερα διαθέσιμο εισόδημα.    
15 Εγγυούμαστε κατ’ ελάχιστο τις αντίστοιχες εθνικές και νομικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας και στηρίζουμε τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας.    
16 Η HiPP στηρίζει την προστασία της βιοποικιλότητας και τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος στο οποίο αξίζει κανείς να ζει.    
17 Οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών μας έχουν υποχρέωση να τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές μας στην άμεση σφαίρα επιρροής μας, καθώς και στα προηγούμενα και επόμενα στάδια των αλυσίδων εφοδιασμού (π.χ. προηγούμενοι προμηθευτές, υπεύθυνοι διοικητικής υποστήριξης, εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων).