Περιβαλλοντικά στατιστικά στοιχεία

Θέτουμε φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον.

Τα στοιχεία όλων των σημαντικών εισροών και εκροών μας τεκμηριώνουν τη σταθερή πρόοδο που επιτυγχάνει η HiPP σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Στόχοι

Βασικοί αριθμητικοί δείκτες   2011 2012 2013 Προβλέψεις 2014
Προμήθειες kg/to 2,1 2,6 2,0 2,0
Προϊόντα καθαρισμού kg/to 1,9 2,4 2,7 1,9
Ενέργεια kWh/to 728,2 774,6 767,2 728,2
  μόνο παραγωγή ατμού kWh/to 488,1 509,5 519,1 488,1
  μόνο παραγωγή ηλεκτρισμού kWh/to   102,3 100,7 100,7
Νερό m3/to 7,5 8,1 8,2 7,5
Συσκευασία kg/to 497,3 513,0 509,8 497,3
Λύματα m3/to 6,4 6,9 7,3 6,4
  Νερό ψύξης, Ilm m3/to 2,5 2,7 2,8 2,5
  Λύματα, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων m3/to 3,9 4,2 4,5 3,9
Απόβλητα, σύνολο kg/to 229,2 234,4 240,4 229,6
Μη ανακυκλώσιμα απόβλητα kg/to 5,3 5,5 5,7 5,3
Διοξείδιο του άνθρακα kg/to 31,7 44,3 37,6 31,7