Ψάρια από βιώσιμη αλιεία

Η HiPP χρησιμοποιεί μόνο ψάρια που φέρουν τη σήμανση MSC και προέρχονται από βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια. Η σήμανση MSC αποτελεί εγγύηση ότι τα ιχθυοτροφεία που την προσφέρουν ικανοποιούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά πρότυπα, διατηρούν τα ιχθυοαποθέματα και λειτουργούν στη βάση αρχών αποδοτικής διαχείρισης.

Με στόχο να διασφαλίσουμε την άριστη ποιότητα των ψαριών μας, οι περιβαλλοντικές συνθήκες τυγχάνουν τακτικής ανάλυσης κι επιλέγονται αλιευτικές ζώνες με εξαίρετα χαρακτηριστικά σε ανοικτές θάλασσες.

Χάρη στην υιοθέτηση όλων των πιο πάνω μέτρων, η HiPP συμβάλλει παράλληλα στην αποτροπή της υπεραλίευσης και στην προστασία των ιχθυοαποθεματών έτσι ώστε, όταν μεγαλώσουν, οι μικροί μας καταναλωτές να εξακολουθήσουν να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς αλιευτικούς πόρους.

Το Συμβούλιο Επιστασίας των Θαλασσών (Marine Stewardship Council – MSC) είναι ένας ανεξάρτητος, διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός πιστοποίησης της βιώσιμης αλιείας. Ανεξάρτητοι επιθεωρητές ελέγχουν σε συνεχή βάση κατά πόσον τα ιχθυοτροφεία ικανοποιούν τα ψηλά πρότυπα του MSC. Το πρότυπο MSC εγγυάται ότι το ψάρι προέρχεται από πιστοποιημένο ιχθυοτροφείο που προστατεύει τόσο το περιβάλλον όσο και τα ιχθυοαποθέματα.